Karaoke

Can I host karaoke with any ultramixer software

You can load karaoke movies (mp4) in UltraMixer.